Společnost AYYA spol s r.o. , jako majitel značky REALITY 5, si důsledně zakládá na kvalitě, profesionalitě a společenské bezúhonosti všech makléřů a spolupracujících osob, které vystupují nebo jsou jakkoli spojeni se značkou REALITY 5. 
Makléři jsou povinni dodržovat, mimo zákony ČR a dobré mravy, i tento Etický kodex.  


ETICKÝ KODEX REALITY 5

 1. Realitní makléř je povinen vyvarovat se jakéhokoliv jednání, které by mohlo snížit vážnost systému REALITY5 u klientů, veřejnosti či ostatních osob v rámci systému REALITY 5 a přísně dbá na to, aby veřejností byl systém REALITY 5 chápán a oceňován jako vysoce kvalitní, profesionální a všeobecně uznávaný systém prvotřídních realitních služeb.
 2. Realitní makléř chrání primárně zájmy svých  klientů a jedná se všemi stranami obchodního případu podle svého nejlepšího vědomí a svědomí..
 3. Realitní makléř neznevažuje činnost ostatních makléřů ani nenabízí názor na činnost ostatních makléřů. Je-li jeho názor žádán, může tak učinit slušným a bezúhonným způsobem.
 4. Realitní makléř nesmí zprostředkovávat obchodní případy bez vědomí osoby majitelů nemovitosti
 5. Realitní makléř bez zbytečného odkladu pravdivě informuje účastníky obchodního případu o všech skutečnostech, o kterých se při uskutečňování obchodního případu dozví. Při jednání se realitní makléř vyvaruje zveličování, zatajování nebo úmyslného zkreslování těchto skutečností.
 6. Realitní makléř poskytuje klientům veškeré poradenství a konzultace v rámci obchodního případu zdarma. 
 7. V případě, že jeho znalosti nebo zkušenosti mohou umožnit možnost chybné nebo neúplné interpretace informace, je povinen odbornou konzultaci s příslušným specialistou (právník, stavař, daňový poradce atd.)
 8. Realitní makléř je povinen  uzavřít veškeré typy smluv s účastníky obchodního případu svým jménem a na vlastní účet, pokud vzájemně není dohodnuto jinak
 9. Realitní makléř je povinen zajistit ochranu osobních údajů klientů a účastníků obchodního případu v souladu s právními předpisy České republiky, zejména v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění.
 10. V případě, kdy jednou ze stran obchodního případu bude sám realitní makléř, osoba mu blízká nebo ekonomicky propojená, musí tuto skutečnost oznámit ostatním účastníkům obchodního případu.
 11. V případě, kdy realitní makléř zastupuje jednu ze stran obchodního případu, je povinen o této skutečnosti neprodleně informovat ostatní účastníky obchodního případu.
 12. Spolupráce realitního makléře s ostatními makléři je možná za předpokladu, že nepoškozuje systém Reality 5 a je vzájemně výhodná
 13. Realitní makléř bezodkladně informuje vedení společnosti o jakémkoliv porušení tohoto etického kodexu.

V případě porušení výše stanovených zásad postupuje vedení společnosti takto:

 1. nezávisle a nestranně vyhodnotí písemnou stížnost klienta a primárně se snaží napravit případné nedostatky a nedorozumnění
 2. Porušení tohoto etického kodexu je považováno za porušení smluvních ujednání, a může vést až k  ukončení spolupráce s danou osobu a to s okamžitou platností. .
 3. veškeré finanční náhrady jsou plně v rozhodnutí nezávislého soudu a společnost AYYA spol sro postupuje plně v souladu s podepsanými smlouvami a dokumenty.

Získali jste, jako klient makléře REALITY 5 dojem, že tento nepostupoval v souladu s Etickým kodexem či obecně uznávanými dobrými mravy? Kontaktujte vedení společnosti