Návrh věcného záměru zákona o poskytování služeb realitních zprostředkovatelů se nachází v další fázi legislativního procesu. Poté, co návrh prošel vnitřním připomínkovým řízením (tj. v rámci MMR), byl dne 24. 3. 2015 rozeslán do meziresortního (tzv. vnějšího) připomínkového řízení. Lhůta pro uplatnění zásadních připomínek končí dnem 15. 4. 2015.

 

 

Návrh věcného záměru zákona o poskytování služeb realitních zprostředkovatelů zpracovalo MMR v souladu s úkolem zadaným ve Výhledu legislativních prací vlády na léta 2015 - 2017, na základě Usnesení vlády č. 165 ze dne 12. března 2014 a v Plánu legislativních prací vlády na rok 2015 schváleném Usnesení vlády č. 1056 ze dne 15. prosince 2014. Se základními východisky pro vznik tohoto připravovaného zákona jste se mohli seznámit v předchozích článcích uveřejněných v této rubrice.

Návrh věcného záměru zákona byl připravován ve spolupráci s pracovní skupinou, jejímž hlavním cílem bylo analyzovat a vyhodnotit možné vyrianty úpravy činnosti v oblasti realitního zprostředkování. Jejími členy jsou nejen zástupci ostatních resortů, ale také zástupci z řad odborné veřejnosti. Pracovní skupina se scházela při pravidelných jednáních, kde konzultovala možné varianty řešení a spolu s předkladatelem věcného záměru zákona doporučila na začátku letošního roku schválení věcného řešení dle varianty č. 2 návrhu věcného záměru zákona.  V rámci měsíce února pak proběhlo vnitřní připomínkové řízení, tzn. v rámci MMR. Po obdržení a vypořádání obdržených připomínek byl materiál předložen ke schválení do porady ministryně, a po tomto kroku byl tedy dne 24. 3. 2015 návrh věcného záměru zákona rozeslán do meziresortního  připomínkového řízení. V meziresortním připomínkovém řízení se k materiálu vyjadřují všechny ústřední orgány státní správy (zejména všechna ministerstva), dále pak kraje, Svaz měst a obcí, odbor kompatibility Úřadu vlády a případně další správní orgány, profesní, zaměstnanecké (např. odbory) i zaměstnavatelské organizace. Předkladatel zákona v tomto případě oficiálně zaslal materiál k uplatnění připomínek 65 subjektům, ostatní veřejnost se s ním může seznámit také prostřednictvím webu MMR.Obsahově je návrh věcného záměru zákona dělen na tři části, a to na Závěrečnou zprávu z hodnocení dopadů regulace (RIA), Způsob promítnutí navrhovaného věcného řešení do právního řádu a Zprávu z hodnocení korupčních rizik (CIA).  Úplné znění návrhu věcného záměru zákona o poskytování služeb realitních zprostředkovatelů je ke stažení ZDE

zdroj MMR